Digwyddiad yn Sir Benfro yn ategu potensial gweithredu cymunedol

Cynhaliodd y Grŵp Newydd Propel ei gyfarfod cyhoeddus cyntaf ar ddydd Llun, yn dilyn ei lansio fis diwethaf. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Arberth, Sir Benfro, ac yr oedd yn llwyddiant ysgubol.

Yr oedd nifer o bobl yn bresennol. Yr oedd hyn yn cynnwys llawer o bobl newydd, rhaid heb fod yn aelodau o Blaid Cymru ac eraill a symbylwyd i ail-ymuno â Phlaid Cymru.

Yr oedd yn wirioneddol gadarnhaol gweld cymaint o bobl yn dod ynghyd i drafod ffyrdd ymlaen i’w cymuned a’u cenedl. Dyma’r sylfeini yr adeiladwyd Propel arnynt. Mudiad llawr gwlad yw’r Grŵp sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.

Cadeirydd y digwyddiad oedd Gretta Marshall, a soniodd am ei brwdfrydedd am y Grŵp Newydd. Soniodd hefyd am ei phrofiad  diweddar o ddysgu Cymraeg. Mae’n ddysgwraig falch ac eisiau i ddiwylliant Cymru gael ei ddathlu a’i hyrwyddo yn ehangach.

Dywedodd ymgyrchwyr lleol fod tai yn broblem arbennig yn Sir Benfro. Yr oedd eraill yn anhapus a’r diffyg ymgynghori gyda’r cyhoedd ym materion Cymru, gan son am fod eisiau i Lywodraeth Cymru gysylltu mwy gyda phobl yng Nghymru. Daeth hyn i’r amlwg gyda’r ymgyrch a sefydlwyd i leisio pryderon am y posibilrwydd o gau Adran Frys Llwynhelyg.

 

Mae’r ddeiseb i achub Adran Frys Llwynhelyg ac atal israddio ysbyty’r sir wedi denu dros 22,000 o lofnodion. Mae wedi ei dderbyn bellach gan Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol i’w drafod. Mae hwn yn ffigwr ac yn ganlyniad rhyfeddol. Dyma mae Propel am annog – gweithredu lleol. Pobl ledled Cymru yn sefyll dros sofraniaeth ar lefel unigol, gymunedol a chenedlaethol.

Siaradodd yr Aelod Cynulliad Annibynnol dros Ganol De Cymru, Neil McEvoy yn y digwyddiad. Fe’i ysbrydolwyd gan ymgyrch y trigolion lleol. Yr oedd ymgyrch Llwynhelyg yn ei atgoffa o Derfysg y Beca... yr oedd yn teimlo ysbryd gwrthryfel yr ymgyrchwyr sydd yn sefyll i fyny heb dderbyn y status quo. Mae’n annog pobl i ymwneud  â’r grŵp hwn a gwneud gwahaniaeth.

Bydd y Grŵp Newydd Propel yn ymweld â llawer o lefydd ledled Cymru dros y misoedd nesaf. Os hoffech chi weld digwyddiad Propel yn eich ardal chi, cofiwch gysylltu. Mae’r Grŵp yn hapus i helpu ymgyrchwyr lleol, sy’n teimlo eu bod wedi eu hanghofio, i gael llais.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Fehefin 22 yn Gwynedd. Dyma fydd cyfarfod cyntaf Propel yn y gogledd. Bydd yn gyfle gwych i ymgyrchwyr lleol ddod ynghyd i drafod eu pryderon. Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn yma: https://www.propel.cymru/propel_caernarfon