Lansio llwyddiannus i’r grŵp newydd Propel

Lansio.PNG

Lansio llwyddiannus i’r grŵp newydd Propel

Yr oedd nos Lun diwethaf yn noson gyffrous i ddemocratiaeth Cymru wrth i’r grŵp newydd Propel gael ei lansio’n swyddogol. Mudiad llawr gwlad yw Propel sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth ar lefel unigol, cymunedol a chenedlaethol.

Cafwyd cynulleidfa amrywiol o gant a hanner o bobl o bob cwr o Gymru yn Neuadd Fawr Gwesty’r Exchange, Caerdydd. Daeth y gwesteion yno i ddod i wybod mwy am Propel ac i wrando ar yr hyn yr oedd gan y siaradwyr i ddweud am ffyrdd ymlaen i Gymru.

Agorwyd y digwyddiad a’i gadeirio gan Ysgrifennydd Adran Menywod y Blaid, Jacqui Hurst. Diolchodd i Westy’r Exchange am roi lle i’r digwyddiad a chroesawodd bawb yno.

Bethan Phillips, ymgyrchwraig o Gastell nedd oedd y gyntaf i annerch. Soniodd am ei phrofiad o dyfu i fyny heb wybod am ddim ond Cymru ddatganoledig. Pwysleisiodd mor bwysig yw cael amrywiaeth o wahanol farn, ar lefel unigol a chenedlaethol.  

“Yr hyn sydd yn wirioneddol gyffrous am y noson honn yw fod gennym oll ein stori unigol, ac y mae’n ysbrydoliaeth gweld cynulleidfa mor amrywiol yma.

“Mae amrywiaeth o leisiau  a barn yn elfennau hanfodol i unrhyw ddemocratiaeth fodern ffyniannus. Mae syniadau gwahanol yn ein gyrru ymlaen. Maent yn cyfrannu at ein datblygiad fel unigolion, fel cymuned ac fel cenedl.

“Rwy’n credu fod angen ysgytwad ar wleidyddiaeth yng Nghymru, oherwydd yn ystod f’oes i ac yn y Gymru ddatganoledig, un blaid yn unig fu’n llywodraethu Cymru. Mae ail-drefnu syniadau a gweinyddiaeth yn hanfodol os yw Cymru am gyrraedd i llawn botensial.”

Siaradodd Heledd Gwyndaf, ymgyrchwraig dros y Gymraeg, am fygythiad coloneiddio a sut y mae diwylliant a iaith Cymru yn dioddef oherwydd diffyg hunan-hyder cenedlaethol. Soniodd hefyd am yr angen i Gymru allu ffurfio ei chyfreithiau ei hun.

“Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi cynnig llawer cyfle – bu’n storm  berffaith – ond mae arna’i ofn nad oes yr un o’n harweinwyr, mewn unrhyw blaid wleidyddol, wedi manteisio ar hynny.

“Carwn ddiolch i Neil McEvoy am gydnabod yr angen hwnnw ac am geisio trwsio’r cerbyd fydd yn mynd â ni yno. Ar hyn o bryd, yr ydym wedi ein coloneiddio bron yn gyfan gwbl.”

Araith Neil McEvoy, Aelod Cynulliad Annibynnol dros Ganol De Cymru oedd yr un olaf, a chafodd gymeradwyaeth fyddarol gan y gynulleidfa. Soniodd am agwedd flaengar ac amcanion hyderus y grŵp newydd, a’r hyn fyddai’n wneud i helpu ar lawr gwlad yng Nghymru.

“Gall Cymru sefyll ar ei thraed ei hun a bod yn llwyddiannus, ond yn fwy na hynny, mae gennym ddyletswydd a chyfrifoldeb i lywodraethu ein gwlad ein hunain,” meddai.

“Byddwn yn pwyso am refferendwm ar sofraniaeth genedlaethol Gymreig gyda chydnabyddiaeth ryngwladol cyn gynted ag y cawn fwyafrif yn Senedd Cymru.

“Bydd Propel yn trefnu digwyddiadau, ralïau ac yn symbylu cefnogwyr. Byddwn yn eich hyfforddi ar sut i fynd allan i ennill etholiadau.

“Yr ydym am helpu pobl sy’n cefnogi amcanion Propel i fod yn weithredol a lleisio eu barn. Fe fyddwn yn ymgyrchu ac yn ennyn diddordeb y cyhoedd yn yr hyn yr ydym yn wneud.”

Bydd Propel Cymru y awr yn ymweld â chymunedau ledled Cymru. Cynhelir y digwyddiad nesaf yn Sir Benfro ar ddydd Llun Mehefin 4 am 7pm: www.propel.wales/propel_pembs .