Cynyddu’r ffi am ail-enwi eiddo er mwyn gwarchod enwau lleoedd Cymru

Happy Donkey Hill

HAPPY DONKEY HILL? NAMELESS CWM? DIM DIOLCH.

Mae dau aelod o Blaid Genedlaethol Cymru o Gyngor Gwynedd a Chynghorydd Tref Portmadog WNP wedi lansio ymgyrch i’r ffi ailenwi eiddo yng Ngwynedd gael ei chynyddu’n ddramatig er mwyn amddiffyn enwau lleoedd Cymru.

Lansiodd y Cynghorwyr Peter Read, Dylan Bullard a Jason Humphries yr ymgyrch ar ôl i Lywodraeth Cymru Llafur bleidleisio yn erbyn pasio deddfwriaeth genedlaethol i amddiffyn enwau lleoedd hanesyddol Cymru.
Mae chwyddwydr wedi cael ei ddisgleirio yn ddiweddar ar golli enwau Cymraeg wrth i leoedd fel Cwm Cneifion yng Ngwynedd ddod yn ‘Nameless Cwm’, tra yn Ne Cymru gelwir fferm Faerdre Fach bellach yn ‘Happy Donkey Hill’.

Mae deiseb i'r Pwyllgor Deisebau yn y Senedd (Senedd Cymru) hefyd wedi sicrhau dros 17,000 o lofnodion. Mae’r ddeiseb yn galw am ddeddfwriaeth i atal pobl rhag newid enwau tai Cymru ‘er mwyn cenedlaethau’r dyfodol’.

Mae Cynghorwyr WNP bellach wedi lansio eu deiseb eu hunain yn benodol ar gyfer Gwynedd i sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu ar frys.
Dywedodd y Cynghorydd Read fod ei gynnig WNP Group yn “syml” ac y byddai’n amddiffyn enwau lleoedd Cymru nes bod deddfwriaeth genedlaethol yn cael ei sicrhau.

“Mae ein cynnig yn syml iawn mewn gwirionedd” meddai'r Cynghorydd Read. “Byddwn yn cynyddu’r ffi i ailenwi eiddo yng Ngwynedd i £10,000. Bydd perchnogion tai yn dal i allu tynnu enw Cymraeg eu heiddo ond bydd yn rhaid iddynt dalu ffi seryddol i wneud hynny.

“Os yw unrhyw warwyr mawr yn barod i dalu’r ffi honno i ddileu ein treftadaeth yna credwn y dylai unrhyw arian a godir gyfrannu at gyrsiau trochi diogel yr Iaith Gymraeg y ceisiodd y Cyngor eu torri o’r blaen. Unwaith y bydd deddfwriaeth genedlaethol ar waith i amddiffyn enwau lleoedd Cymru, byddwn yn hapus i ddod â'r ffi yn ôl i lawr.”

Ychwanegodd y Dirprwy Arweinydd Grŵp, y Cynghorydd Bullard:

“Mae'r WNP yn rhoi sofraniaeth gymunedol wrth wraidd yr hyn rydyn ni'n ei wneud. Mae angen deddfwriaeth genedlaethol arnom i amddiffyn enwau lleoedd Cymreig ond nid oes esgus dros aros o gwmpas i hynny ddigwydd. Mae Llafur ym Mae Caerdydd eisoes wedi pleidleisio yn erbyn cyflwyno deddf i amddiffyn enwau Cymru unwaith ac felly mae angen i ni, fel pobl Gwynedd, amddiffyn ein hunain.

“Mae'n anhygoel iawn nad yw'r Cyngor wedi gwneud hyn eisoes. Ei ffi am ailenwi eiddo yw £55 yn unig. Pam ddylai rhywun allu dileu ein hiaith am bris islawr bargen o'r fath? A dim ond os ydyn nhw'n ailenwi hen enw Cymraeg hirsefydlog y mae'r ffurflen gais yn gofyn i bobl ‘ailystyried’. Mae ffi Cyngor Caerdydd yn fwy na dwbl Gwynedd’s ar £123. Ond nid yw hynny'n ddigon o hyd.

“Efallai y bydd y weinyddiaeth sy’n rhedeg Cyngor Gwynedd yn hapus i’n henwau Cymraeg fod yn rhad. Nid yw'r WNP. ”
Dywedodd Arweinydd Grŵp WNP ar Gyngor Cyngor Tref Porthmadog, Jason Humphries,

“Mae angen gweithredu, a dyna hanfod y WNP. Mae gan Gwynedd y pwerau i sicrhau nad yw enwau'n cael eu newid. Mae angen i'r Cyngor fwrw ymlaen a'u defnyddio. Rwy’n annog pawb i arwyddo ein deiseb. Byddaf yn pwyso ar yr achos trwy Gyngor Tref Porthmadog i geisio sicrhau bod enwau Cymru yn cael eu gwarchod. Lle mae ewyllys, mae yna ffordd.

LLOFNODI'R DDEISEB HON