Plaid Genedlaethol Cymru ar fin lansio ym mis Ebrill

Plaid Genedlaethol Cymru

Disgwylir i blaid wleidyddol newydd gael ei lansio yng Nghaerdydd ar 3ydd Ebrill. Arweinir y blaid gan yr Aelod Cynulliad Neil McEvoy.

Wrth siarad cyn y lansiad, dywedodd Mr McEvoy:

“Rydyn ni ar drothwy cyfnod newydd cyffrous yng ngwleidyddiaeth Cymru lle mae pobl yn gweiddi am newid.

“Mae Cymru yn wlad sydd â chymaint o botensial. Mae gennym gyfle i adeiladu cenedl yn seiliedig ar sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol ”.

Darllen mwy
Rhannu

Yr adroddiad cyfrinachol nad yw Llywodraeth Lafur Cymru eisiau i chi ei weld

Drakeford classified top secret

Ail ymgais i ddatgelu’r ymchwiliad cudd ynghylch hunanladdiad gwleidydd.

Mae’r Aelod Cynulliad annibynnol, Neil McEvoy wedi lansio ymgais o’r newydd i orfodi Llywodraeth Cymru i gyhoeddi adroddiad y mae’n ceisio gadw ynghudd.

“Mae’n bryd i Lywodraeth Cymru fod yn onest a rhyddhau’r ymchwiliad i’r modd y triniwyd diswyddo Carl Sargeant” meddai AC Canol De Cymru.

Darllen mwy
Rhannu

Digwyddiad yn Sir Benfro yn ategu potensial gweithredu cymunedol

Cynhaliodd y Grŵp Newydd Propel ei gyfarfod cyhoeddus cyntaf ar ddydd Llun, yn dilyn ei lansio fis diwethaf. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Arberth, Sir Benfro, ac yr oedd yn llwyddiant ysgubol.

Yr oedd nifer o bobl yn bresennol. Yr oedd hyn yn cynnwys llawer o bobl newydd, rhaid heb fod yn aelodau o Blaid Cymru ac eraill a symbylwyd i ail-ymuno â Phlaid Cymru.

Yr oedd yn wirioneddol gadarnhaol gweld cymaint o bobl yn dod ynghyd i drafod ffyrdd ymlaen i’w cymuned a’u cenedl. Dyma’r sylfeini yr adeiladwyd Propel arnynt. Mudiad llawr gwlad yw’r Grŵp sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth unigol, gymunedol a chenedlaethol.

Cadeirydd y digwyddiad oedd Gretta Marshall, a soniodd am ei brwdfrydedd am y Grŵp Newydd. Soniodd hefyd am ei phrofiad  diweddar o ddysgu Cymraeg. Mae’n ddysgwraig falch ac eisiau i ddiwylliant Cymru gael ei ddathlu a’i hyrwyddo yn ehangach.

Dywedodd ymgyrchwyr lleol fod tai yn broblem arbennig yn Sir Benfro. Yr oedd eraill yn anhapus a’r diffyg ymgynghori gyda’r cyhoedd ym materion Cymru, gan son am fod eisiau i Lywodraeth Cymru gysylltu mwy gyda phobl yng Nghymru. Daeth hyn i’r amlwg gyda’r ymgyrch a sefydlwyd i leisio pryderon am y posibilrwydd o gau Adran Frys Llwynhelyg.

 

Darllen mwy
Rhannu

Grŵp Newydd yn anelu am Sir Benfro yn y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi’r lansio

propel_pembs.PNG

Yn dilyn y lansio llwyddiannus yng Ngwesty’r Exchange yng Nghaerdydd y mis hwn, mae ymgyrchwyr brwd wedi dod ynghyd i sefydlu Cyfarfod Cyhoeddus yn Sir Benfro.

Cynhelir y cyfarfod am 7pm ar ddydd Llun Mehefin 4 2018 yng Nghlwb yr RAOB yn Arberth.

Dyma fydd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf wedi digwyddiad lansio swyddogol Propel yng Nghaerdydd y mis hwn. Daeth cannoedd o bobl ynghyd i’r lansiad o bob cwrs o’r wlad i drafod ffyrdd ymlaen i Gymru.

Darllen mwy
Rhannu

Lansio llwyddiannus i’r grŵp newydd Propel

Lansio.PNG

Lansio llwyddiannus i’r grŵp newydd Propel

Yr oedd nos Lun diwethaf yn noson gyffrous i ddemocratiaeth Cymru wrth i’r grŵp newydd Propel gael ei lansio’n swyddogol. Mudiad llawr gwlad yw Propel sydd yn ymgyrchu dros sofraniaeth ar lefel unigol, cymunedol a chenedlaethol.

Cafwyd cynulleidfa amrywiol o gant a hanner o bobl o bob cwr o Gymru yn Neuadd Fawr Gwesty’r Exchange, Caerdydd. Daeth y gwesteion yno i ddod i wybod mwy am Propel ac i wrando ar yr hyn yr oedd gan y siaradwyr i ddweud am ffyrdd ymlaen i Gymru.

Agorwyd y digwyddiad a’i gadeirio gan Ysgrifennydd Adran Menywod y Blaid, Jacqui Hurst. Diolchodd i Westy’r Exchange am roi lle i’r digwyddiad a chroesawodd bawb yno.

Bethan Phillips, ymgyrchwraig o Gastell nedd oedd y gyntaf i annerch. Soniodd am ei phrofiad o dyfu i fyny heb wybod am ddim ond Cymru ddatganoledig. Pwysleisiodd mor bwysig yw cael amrywiaeth o wahanol farn, ar lefel unigol a chenedlaethol.  

“Yr hyn sydd yn wirioneddol gyffrous am y noson honn yw fod gennym oll ein stori unigol, ac y mae’n ysbrydoliaeth gweld cynulleidfa mor amrywiol yma.

“Mae amrywiaeth o leisiau  a barn yn elfennau hanfodol i unrhyw ddemocratiaeth fodern ffyniannus. Mae syniadau gwahanol yn ein gyrru ymlaen. Maent yn cyfrannu at ein datblygiad fel unigolion, fel cymuned ac fel cenedl.

“Rwy’n credu fod angen ysgytwad ar wleidyddiaeth yng Nghymru, oherwydd yn ystod f’oes i ac yn y Gymru ddatganoledig, un blaid yn unig fu’n llywodraethu Cymru. Mae ail-drefnu syniadau a gweinyddiaeth yn hanfodol os yw Cymru am gyrraedd i llawn botensial.”

Darllen mwy
Rhannu

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Mae mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf heddiw gyda chyfarfod yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Llefarydd y mudiad yw Neil McEvoy AC, a bydd e'n annerch ar amcanion y mudiad ac yn rhannu llwyfan gyda Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, bydd yn traddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd cyfiawnder naturiol.

Cafodd y bwriad i ffurfio’r mudiad ei gyhoeddi mewn cyfarfod ymylol yn ystod Cynhadledd Gwanwyn Plaid Cymru yn Llangollen ddydd Sadwrn diwethaf (24/03/2018). Wrth annerch ystafell oedd yn orlawn o gefnogwyr a darpar gefnogwyr o blith aelodau Plaid Cymru, meddai Neil McEvoy “Grŵp o fewn Plaid Cymru fydd ein mudiad ni, gyda’r nod o sbarduno ac atgyfnerthu ein neges a’n llwyddiant etholiadol.

Darllen mwy
Rhannu