Arweinydd Propel Neil McEvoy yn cyhoeddi y byddaf yn sefyll dros Orllewin Caerdydd yn Etholiad San Steffan

Heddiw, rwy’n cyhoeddi y byddaf yn sefyll fel ymgeisydd Propel dros Orllewin Caerdydd yn Etholiad San Steffan ar 4 Gorffennaf. Cefais fy ngeni yng Ngorllewin Caerdydd, cefais fy magu ar stad y Tyllgoed yng Ngorllewin Caerdydd, es i’r ysgol yng Ngorllewin Caerdydd, rwy’n byw yng Ngorllewin Caerdydd ac rwy’n magu fy nheulu yng Ngorllewin Caerdydd. Fi yw’r unig ymgeisydd ar y papur pleidleisio a all ddweud hyn. Darllenwch fwy

DATGANIAD AR ETHOLIAD CYFFREDINOL 2024

"Ymladd etholiadau Cymreig yw nod Propel, gyda'n golygon yn gadarn ar 2026. Fel rheol, nid ydym yn ymladd etholiadau San Steffan, ond mae'n bosib y byddwn yn sefyll mewn rhai etholaethau am resymau strategol. Bydd aelodau yn penderfynu ar hyn yn ystod yr wythnos nesaf."

CHWARAE TEG I BLANT TRELÁI: RHAID BUDDSODDI YM MHARC Y FELIN!

Bydd PROPEL, plaid wleidyddol fwyaf newydd Cymru, yn cynnal cyfarfod cymunedol ddydd Llun 20 Mai yn Neuadd St Vincent, Mill Road, Trelái mewn ymateb i esgeulustod parhaus Cyngor Caerdydd o Barc y Felin yn Nhrelái, sy’n cynnwys man chwarae i blant sydd wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2020. Darllenwch fwy

Propel yn Cefnogi Ffermwyr Cymru

Mae Propel, plaid wleidyddol fwyaf newydd Cymru, dan arweiniad y Cynghorydd Neil McEvoy o Gaerdydd yn anfon ei chefnogaeth ac yn cydsefyll gyda phawb sy’n mynychu’r brotest heddiw. Darllenwch fwy

ADFER TOMENNI GLO CWM SIRHYWI: PROPEL YN GALW CYFARFOD CYMUNEDOL

Mae PROPEL, plaid wleidyddol fwyaf newydd Cymru, wedi galw cyfarfod cymunedol sydd i’w gynnal am 6yh nos Lun 26 Chwefror yn nhafarn y Piccadilly Inn, Caerffili, mewn ymateb i anfodlonrwydd cynyddol ynghylch y bwriad i adfer tomenni glo yng Nghwm Sirhywi. Darllenwch fwy

Adfer Tomen Glo Bedwas

Ar hyn o bryd mae cynllun yn cael ei ystyried i “adfer” tomenni Bedwas trwy ail-gloddio’r tomenni glo gan gwmni preifat. Mae Propel, plaid wleidyddol fwyaf newydd Cymru, yn credu fod hyn ymhell o fod er budd y cyhoedd oherwydd yr effaith andwyol, nid yn unig ar brydferthwch Cwm Sirhywi a’r ardaloedd cyfagos, ond hefyd ar yr economi leol ac iechyd ei thrigolion. Darllenwch fwy

Propel yn Cefnogi Cadoediad yn Gaza

      Dywedodd Arweinydd Propel Neil McEvoy, “Mae miloedd o blant wedi’u lladd yn Gaza a bydd mwy yn marw oni bai bod cadoediad ar unwaith ynghyd ag ymgyrch ddyngarol i achub bywydau. Darllenwch fwy

Cyflwyno deiseb CHWARAE TEG i Drelái yng nghyfarfod Cyngor Caerdydd

BYDD y Cynghorydd Propel, Neil McEvoy, yn cyflwyno deiseb a gefnogir gan dros 200 o drigolion Trelái mewn cyfarfod o’r cyngor llawn a gynhelir heno [Dydd Iau 26 Hydref], yn galw ar Gyngor Caerdydd i adnewyddu’r maes chwarae ym Mharc y Felin (Pafiliwn Bowlio), ar Heol Plymouthwood ac i ganiatáu i staff gloi'r giât er diogelwch y plant yn y feithrinfa leol. Darllenwch fwy

PARCHWCH FENYWOD A MERCHED MEDD PROPEL AR DDIWRNOD RHYNGWLADOL Y MENYWOD

  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, mae Propel wedi amlinellu ei safbwynt ar yr angen i ddiogelu hawliau menywod a merched. Mae hyn yn cynnwys cefnogi’r egwyddor o fannau un rhyw, yr hawl i chwaraeon un rhyw er mwyn sicrhau tegwch a diogelwch ar bob lefel o gystadleuaeth a’r hawl i dderbyn gwasanaethau personol fel ymolchi, gwisgo, a chwnsela gan fenywod. Daw hyn wrth i Lywodraeth Llafur yng Nghymru ddatgelu cynlluniau yn ddiweddar o’u bwriad i’w gwneud yn haws i unigolyn newid eu rhyw yn gyfreithlon, yn debyg i ddeddfwriaeth a gyflwynwyd yn ddiweddar gan lywodraeth yr Alban. Darllenwch fwy

Propel yn galw am reolau llym ar lobïo corfforaethol

Mae Propel, plaid wleidyddol newydd Cymru, wedi datgan y byddai yn gosod rheolaeth lem ar lobïo. Mae Cytundeb â Chymru Propel yn cynnwys Deddf Atebolrwydd Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda rheolau ar lobïo corfforaethol yn elfen allweddol. Golyga’r Ddeddf bydd Propel yn bwriadu: “Deddfu bod cofrestr lobïo orfodol, sy’n golygu bydd rhaid i bob lobïwr corfforaethol gofnodi manylion ei lobïo, ei bwrpas, ei gleientiaid a faint o arian oedd ynglŷn â’r gwaith.” Darllenwch fwy